Regulamin konkursu “METAMORFOZY ÉCLAT”

(„Regulamin”)

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród oraz ogłaszania wyników, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, jak i sposób składania ewentualnych reklamacji.
 2. Konkurs organizowany jest w serwisach społecznościowych – Instagram, a następnie Facebook – pod hasłem „METAMORFOZY ÉCLAT” i zwany jest dalej „Konkursem”.
 3. Organizatorem konkursu „METAMORFOZY ÉCLAT” i fundatorem nagród jest dystrybutor marki Montibello: Polwell Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-461), ul. Ołowiana 12, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
  w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000174805, NIP: 967-11-71-532, REGON: 093144028, BDO:000004260, kapitał zakładowy 8 000 000 PLN, zwany dalej „Organizatorem”.
 4. Artystyczny konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 12.10.2022 – 31.12.2022.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez sieć Internet, za pośrednictwem portalu Instagram z wykorzystaniem profilu @montibello_pl oraz za pośrednictwem portalu Facebook z wykorzystaniem grupy „Montibello Bez Tajemnic”.

§2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
 • a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • b) jest zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • c) posiada aktywne konto w serwisie Instagram (www.instagram.com),
 • d) wykonuje zawód fryzjera.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 • a) zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, dostępnym na stronie: https://montibello.pl/regulamin-metamorfozy-eclat/ („Strona”) oraz pod linkiem zamieszczonym w opisie (tzw. „bio”) profilu @montibello_pl na Instagramie,
 • b) spełnienie warunków określonych w §3 ust.1 (poniżej) przez Uczestników.
 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

§3

Zasady i przebieg Akcji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie w dniach między 12.10.2022 a 31.12.2022 Zadania Konkursowego, które polega na:
 • a) opublikowaniu na swoim profilu na Instagramie postu karuzelowego, zawierającego co najmniej dwa artystyczne i kreatywne zdjęcia przedstawiające rzemieślniczą metamorfozę włosów modela/modelki, przed i po ich koloryzacji farbami Montibello Éclat – zastrzega się równocześnie, że na publikowanych zdjęciach musi pojawić się butelka farby Éclat, którą trzymać będzie model/modelka lub fryzjer,
 • b) oznaczeniu pod postem profilu @montibello_pl oraz zastosowaniu hasztagu: #metamorfozyeclat
 • c) uwzględnieniu w treści publikowanego postu numerów farb Éclat użytych do wykonania danej metamorfozy, poprzez ich dokładne wypisanie,
 1. Wykonanie Zadania Konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz zgodą na publikację przesłanych zdjęć, imienia i nazwiska oraz nazwy własnej profilu Uczestnika w mediach społecznościowych Organizatora, na grupie „Montibello Bez Tajemnic” na Facebooku oraz na stronie: www.montibello.pl.
 2. Uczestnik może  zgłosić do konkursu kilka prac, ich liczba nie jest ograniczona.
 3. Uczestnik niniejszym oświadcza, że jest autorem Zadania Konkursowego i że nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, dóbr osób trzecich. W przypadku, gdy nadesłane Zgłoszenie stanowi utwór, Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej oraz nieodpłatnej licencji do niego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich możliwych polach eksploatacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  
 • a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 • b) działają przy użyciu fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;
 • c) naruszają regulamin serwisu Instagram;
 • d) zawarli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznane za obelżywe, treści pornograficzne, treści propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujące poszczególne grupy społeczne,
 • e) nie spełnili wszystkich warunków uczestnictwa (patrz wyżej: ust.1).
 1. Zgłoszenia naruszające którekolwiek z postanowień Regulaminu są nieważne i nie będą brane pod uwagę przez Organizatora Konkursu.

§4

Nagrody i Laureaci

 1. Nagrodą w Konkursie („Nagroda”) jest:

I miejscetorba Karl Lagerfeld oraz zaprojektowanie identyfikacji wizualnej Salonu Fryzjerskiego, w ramach której Laureat otrzyma logotyp, projekt wizytówki i vouchera,

II miejscetorba Karl Lagerfeld,

III miejscetorba Karl Lagerfeld.

* wartość nagrody przewodniej, a więc torby marki Karl Lagerfeld, wynosi 919,99 złotych (brutto).

 1. Laureatami Konkursu zostanie 3 (słownie: trzech) Uczestników.
 2. Zwycięzcy wybrani zostaną przez Komisję Konkursową, składającą się z trzech Instruktorów Montibello, która wyróżni najciekawsze Zgłoszenia, skupiając się szczególnie na całokształcie wykonanej metamorfozy.
 3. Nadto, wszystkie zdjęcia przesłane przez Uczestników zostaną opublikowane na grupie „Montibello Bez Tajemnic” na Facebooku, gdzie „publiczność” (tj. aktywni członkowie danej grupy) wyłoni jeszcze jednego Laureata, którego Praca Konkursowa otrzyma najwięcej reakcji (tj. polubień i komentarzy) – Organizator przekaże zaś tak wybranemu Zwycięzcy dodatkową Nagrodę w postaci kosmetyków marki Montibello o wartości 500 zł.
 4. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej, na stronie: www.instagram.com/montibello_pl, za pośrednictwem Instagram Stories oraz w widomości prywatnej wysłanej przez Organizatora na tym portalu w dniu 12.01.2023 roku.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę, w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, a w szczególności: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski, numeru telefonu kontaktowego – dane te Zwycięzca obowiązany jest udostępnić Organizatorowi, odpowiadając na otrzymaną na Instagramie wiadomość prywatną. W przypadku nagrody w postaci projektu identyfikacji wizualnej Salonu Fryzjerskiego, Zwycięzca musi skontaktować się z Organizatorem mailowo na adres: montibello@montibello.pl, celem ustalenia odbioru/realizacji tej Nagrody.
 6. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 4 (powyżej) danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody, stanowi wyłączny rezultat niepodania przez Uczestnika informacji wymaganych do doręczenia Nagrody, bądź podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 8. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę (w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie) wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 9. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osobę trzecią.
 11. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 12. W Konkursie Nagrodę można otrzymać tylko raz.
 13. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 14. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

§5

Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje dokonane w formie pisemnej i przesłane na adres Organizatora, tj.: 

Polwell Sp. z o.o.

ul. Ołowiana 12

85-457 Bydgoszcz

Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny, odręczny podpis.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni liczonych od dnia ich otrzymania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

§6

Dane osobowe

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i będzie je przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu, kontaktowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem, w tym także w sprawach składanych reklamacji, wyborem i ogłoszeniem Laureatów, wydawaniem Nagród oraz dokonywania rozliczeń podatkowych.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: montibello@montibello.pl.
 3. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem, w tym podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora, wyłącznie w celu realizacji Konkursu (np. dostawcom usług technicznych, firmom kurierskim).
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach:
 • a) zgłoszenia udziału,  przeprowadzenia Konkursu, wysłania Nagród (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. f RODO) „prawnie uzasadniony interes Administratora”,
 • b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • c) dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • a) czas organizacji Konkursu,
 • b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują  przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • c) czas po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu, Uczestnikowi przysługuje:
 • a) prawo dostępu do danych osobowych,
 • b) prawo do sprostowania danych osobowych,
 • c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • d) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. W celu realizacji powyższych praw, Uczestnik Konkursu może przesłać stosowny wniosek w formie pisemnej na adres: Polwell Sp. z o.o., ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną na adres: montibello@montibello.pl.  

§7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w Zgłoszeniach do Konkursu, wynikające z technologii urządzeń i sieci teleinformatycznych.
 3. Kwestie nieuregulowane treścią Regulaminu podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z prowadzeniem niniejszego Konkursu rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby danego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram.
 5. Meta Platforms Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zadania Konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zadania Konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
 8. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu, są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc.